บริการห้องสมุด

อีเมล พิมพ์ PDF

 - บริการ ยืม-คืน
 - บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Check)
 - บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 - บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 - บริการค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (Digital Zone)
 - บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
 - บริการข่าวสารทันสมัย
 - บริการแนะนำหนังสือใหม่
 - บริการมุมความรู้ตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner)
 - บริการห้องฉายภาพยนต์
 - บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-fi)
 - บริการ KU CSC VDO ON DEMAND
 - บริการ E-Research of KU.CSC.
 - บริการมุมอนุรักษ์หนังสืออนุรักษ์
 - บริการ E - Archives
 - บริการห้องจดหมายเหตุ
 - บริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
 ผู้ดูแลระบบ

Navigator : บริการห้องสมุด