ติดต่อประสานงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 

 ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1  ถนน วปรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร 0-4272-5043 ต่อ 5402 โทรสาร 0-4272-5044

 

 

 

 

 ผู้ดูแลระบบ

Navigator : ติดต่อประสานงาน