กิจกรรม Check in Lib KU CSC (แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ) ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม Check in Lib KU CSC  (แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ)

ณ ห้องสมุด อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2556 

มีกิจกรรมแนะนำดังต่อไปนี้

1) แนะนำการบริการต่างๆ ของห้องสมุด เช่น ยืม-คืน ยืมต่อ จองทรัพยากรสารสนเทศ ยืมระหว่างห้องสมุด บริการภาพยนตร์ บริการหูฟัง-สายเลน บริการช่วยสืบค้น บริการ

2) แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และ แนะนำการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง ผ่านระบบOPAC

3) แนะนำการค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือ

4)  สิทธิในการยืมหนังสือ  ค่าปรับหนังสือส่งเกินกำหนด  ค่าปรับหนังสือหาย

5) แนะนำการยืมหนังสือด้วยตัวเองผ่านเครื่อง self –checkout

6) แนะนำการคืนหนังสือด้วยตัวเองผ่านเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ

 

7) แนะนำการเข้าประตูอัตโนมัติห้องสมุด

altผู้ดูแลระบบ

Navigator : Home