"ให้ยืมนายร่มใจดี" บริการใหม่จากห้องสมุด มก.ฉกส.

อีเมล พิมพ์ PDF

เนื่องจากเริ่มฤดูฝน ห้องสมุด มก.ฉกส.

จึงมีบริการใหม่ "ให้ยืมนายร่มใจดี"

ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถยืมร่ม แล้วนำมาคืนในภายหลัง

altผู้ดูแลระบบ

Navigator : Home