สามบูรพาจารย์

โครงสร้างผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล: นางสาวพัทริยา ศุภอุดร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต
ติดต่อ 081-7391745

 

ชื่อ-สกุล: นางสาวเยาวเรศ โนนทิง
ตำแหน่ง: หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
ติดต่อ 081-7391745

 

ชื่อ-สกุล: นางสาวพิชญาภา ฝาวัง
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยสำเร็จการศึกษา
ติดต่อ 081-7391745

 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทะเบียน
ติดต่อ 081-7391745