ผู้เขียน admin

ข้อมูลสถิติ
0

รายงานสถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานจำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามประเภทการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รายงานจำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามระดับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามระดับปริญญา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษ…

ข้อมูลสถิติ
0

รายงานสถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานจำนวนนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเพศ ชั้นปี  ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเพศ ชั้นปี  ภาคปลาย ประจ…

เอกสารงานทะเบียน
0

คู่มือนิสิต

ส่วนที่ 1 งานทะเบียน ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนทางไกล และห้องสมุด ส่วนที่ 3 งานกิจการนิสิต ส่วนที่ 4 สถานที่สำหรับการติดต่อบริการต่างๆ ส่วนที่ 5 การแต่งกายนิสิต <<แบบปกติ>>…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ค่าลงทะเบียน ต่อภาคการศึกษา   ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 19,500 -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทค…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12,600 -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทร…

ข้อมูลสถิติ
0

รายงานสถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานสถิติจำนวนนิสิตใหม่ จำนวนนิสิตทั้งหมด จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา รายงานจำนวนนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามเพศ ชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำ…

เอกสารงานทะเบียน
0

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการ

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา <<รายละเอียด>> <<แบบฟอร๋ม>> การตรวจสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี <<รายละเอียด>> การจัดตารางเรียน ห้องเรียน จัดตารางสอบ <<รายละเอี…

เอกสารงานทะเบียน
0

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต (สำหรับ ป.โท) แบบฟอร์ม-ขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา-มก.ฉกส. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป แบบฟอร์มคำร้องทำบัตรนิสิต แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) แบบฟ…