การแสดงผลแบบบล๊อก

ข้อมูลสถิติ
0
รายงานสถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานสถิติจำนวนนิสิตใหม่ จำนวนนิสิตทั้งหมด จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา รายงานจำนวนนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามเพศ ชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำ…

เอกสารงานทะเบียน
0
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการ

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา <<รายละเอียด>> <<แบบฟอร๋ม>> การตรวจสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี <<รายละเอียด>> การจัดตารางเรียน ห้องเรียน จัดตารางสอบ <<รายละเอี…

เอกสารงานทะเบียน
0
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต (สำหรับ ป.โท) แบบฟอร์ม-ขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา-มก.ฉกส. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป แบบฟอร์มคำร้องทำบัตรนิสิต แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) แบบฟ…