เรียกดูข้อมูล: เอกสารงานทะเบียน

เอกสารงานทะเบียน
0

ระเบียบและข้อบังคับ

แจ้งให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม ส่งผลให้ขั้นตอ…

เอกสารงานทะเบียน
0

ตารางสอบ

แบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตเอกสาร (ข้อสอบย่อย) เพื่อการเรียนการสอน !!! NEW !!!  ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 !!! NEW !!!  !!! สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22  มิ.ย. 2563 เวลา 16.00 น. เป็…

เอกสารงานทะเบียน
0

ตารางเรียน

หลักเกณฑ์การจัดตารางสอนและตารางสอบ แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562 !!! New !!! คู่มือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ แบบขอใช้ห้องวันหยุดนักขัตฤกษ์ (สำหรับบุคลากร) แบบขอใช้ห้องรายค…

เอกสารงานทะเบียน
0

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี)  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนิสิตปริญญาโท) ปีการศึกษา 2562  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี)  กำหน…

เอกสารงานทะเบียน
0

คู่มือนิสิต

ส่วนที่ 1 งานทะเบียน ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนทางไกล และห้องสมุด ส่วนที่ 3 งานกิจการนิสิต ส่วนที่ 4 สถานที่สำหรับการติดต่อบริการต่างๆ ส่วนที่ 5 การแต่งกายนิสิต <<แบบปกติ>>…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ค่าลงทะเบียน ต่อภาคการศึกษา   ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 19,500 -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทค…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12,600 -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทร…

เอกสารงานทะเบียน
0

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการ

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา <<รายละเอียด>> <<แบบฟอร๋ม>> การตรวจสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี <<รายละเอียด>> การจัดตารางเรียน ห้องเรียน จัดตารางสอบ <<รายละเอี…

เอกสารงานทะเบียน
0

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต (สำหรับ ป.โท) แบบฟอร์ม-ขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา-มก.ฉกส. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป แบบฟอร์มคำร้องทำบัตรนิสิต แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) แบบฟ…