สามบูรพาจารย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

0

หลักสูตรปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ต่อภาคการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12,600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 12,600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15,000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 12,600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12,600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 15,000
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15,000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 15,000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 25,000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,000
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 15,000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 15,000 25,000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15,000 25,000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15,000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 11,600
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 11,600
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 11,600
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 11,600
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 11,600
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11,600
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 11,600
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 11,600
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 12,600 19,800
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 12,600
แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น