สามบูรพาจารย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

0

หลักสูตรปริญญาโท

ค่าลงทะเบียน
ต่อภาคการศึกษา

 

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 19,500
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 21,500

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 33,000

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 45,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 21,500
แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น