สามบูรพาจารย์

ระเบียบและข้อบังคับ

0

แจ้งให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม
ส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินการงานและระบบสารสนเทศด้านทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
และเพื่อประโยชน์ต่อนิสิตจึงควรศึกษาข้อบังคับ ฉบับใหม่ ฯ ดังกล่าว อย่างละเอียด

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น