สามบูรพาจารย์

รายงานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ

0

แหล่งข้อมูลสถิติเพื่อการประกันคุณภาพ

กองบริหารวิชาการและนิสิต มีภารกิจส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสถิติการศึกษาต่างๆ โดยทำการประมวลผลการศึกษาในระบบเครือข่าย และฐานข้อมูล อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการรายงานข้อมูลด้านการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อใช้สนับสนุนให้ภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารต่อไป ดังนั้น จึงดำเนินการจัดทำที่รวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้ามาใช้งาน ตอบแบบประเมินเพื่อผู้จัดทำจะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
^^ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งข้อมูล ^^
^^ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน ^^

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น