ประวัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการห้องสมุด ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) ห้อง 2-301 เมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งตอนนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ได้เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ  ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

   ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ห้องสมุดจึงได้ย้ายมาทำการ ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งพื้นที่การให้บริการ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ห้องสมุด ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรนิสิต/บัตรบุคลากร/บัตรสมาชิก เพื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้บริการห้องสมุดทุกประเภท ได้แก่

  • บริการหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ มากกว่า 70,000 เล่ม
  • บริการพื้นที่นั่งอ่าน 400 ที่นั่ง
  • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 60 เครื่อง
  • บริการห้องศึกษากลุ่ม
  • บริการห้องจดหมายเหตุ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ส่วนที่ 2 อาคารอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง เป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ตามอัธยาศัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการศึกษาหรือทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีพื้นที่นั่งอ่าน/ทำกิจกรรมกลุ่ม 250 ที่นั่ง